Το πρώτο-ογκογονίδιο HER-2/neu (human epidermal growth factor receptor 2, 1 από την οικογένεια 4 που συνδέονται στενά με τα γονίδια του υποδοχέα αυξητικού παράγοντα, κωδικοποιεί μια κινάση της τυροσίνης. Η ενίσχυση του γονιδίου HER-2/neu μπορεί να οδηγήσει σε υπερπαραγωγή της HER-2 πρωτεΐνης και σε ανάπτυξη καρκίνου μέσω αυξημένου κυτταρικού πολλαπλασιασμού, επιβίωσης, κινητικότητας και πρόσφυσης. Her-2/neu ενίσχυση και υπερέκφραση παρατηρείται περίπου στο 20% του διηθητικού καρκίνου του μαστού και συνδέεται με επιθετική πορεία της νόσου και μειωμένη ελεύθερη νόσου και συνολική επιβίωση.


Ανάλυση HER2/neu
Η κατάσταση του HER-2 συνήθως χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ασθενών για θεραπεία με trastuzumab. Το trastuzumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που προσδένει και μπλοκάρει το εξωκυττάριο τμήμα του HER-2, αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων που υπερεκφράζουν το HER-2.Ο καθορισμός της υπερέκφρασης του HER-2, είτε άμεσα με ανοσοϊστοχημεία (IHC) ή έμμεσα με in situ υβριδισμού (ISH), συνιστάται πριν από τη χορήγηση θεραπείας με trastuzumab. Ασθενείς των οποίων οι όγκοι του μαστού υπερεκφράζουν το γονίδιο HER-2 και / ή υπερεκφράζουν της πρωτεΐνη HER -2 είναι υποψήφιοι για αυτή τη θεραπεία.

Κλινική Χρησιμότητα:
• Ταυτοποίηση πρόγνωσης ασθενών με διηθητικό καρκίνο μαστού
• Ταυτοποίηση ασθενών με διηθητικό καρκίνο μαστού που θα ωφεληθούν από θεραπεία με trastuzumab.
• Βοηθά στην επιλογή εξατομικευμένης στοχευμένης θεραπείας.

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων:
Η ανίχνευση υπερέκφρασης του γονιδίου HER2/neu αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη άλλα ταυτόχρονα ταυτοποιεί και τους ασθενείς που θα ωφεληθούν από θεραπεία με trastuzumab.

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr