Η χρήση αυτόλογων ιστών στην άμεση αποκατάσταση του μαστού είναι μια μέθοδος κατά την οποία ένα τμήμα ιστών από τον οργανισμό της ασθενούς, το οποίο διατηρεί ακέραια την αιμάτωσή του (κρημνός), μεταφέρεται στη θέση του απολεσθέντος μαστού. Οι πιο διαδεδομένοι κρημνοί στην άμεση αποκατάσταση του μαστού είναι ο μισχωτός ή ο ελεύθερος μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός και ο μισχωτός κρημνός του πλατύ ραχιαίου μυός, καθώς και οι κρημνοί των διατιτραινουσών αρτηριών DIEP, SIEP, S-GAP.

Σήμερα, η χρήση του ελεύθερου κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός, αποτελεί για πολλά κέντρα τη μέθοδο επιλογής στην αποκατάσταση του μαστού με αυτόλογους ιστούς. Στη συγκεκριμένη τεχνική λαμβάνεται ένα πολύ μικρό τμήμα του ορθού κοιλιακού μυός μαζί με το υπερκείμενο λίπος και δέρμα της κατώτερης κοιλιακής χώρας (η επέμβαση αυτή μοιάζει αρκετα με κοιλιοπλαστική). Το τμήμα αυτού του ιστού τοποθετείται στη θέση του μαστού που έχει αφαιρεθεί και συγχρόνως τα αγγεία του μυός αναστομώνονται με τη βοήθεια μικροσκοπίου και μικροχειρουργικών τεχνικών στα έσω μαστικά ή στα θωρακοραχιαία αγγεία προς αποκατάσταση της αιμάτωσης της λήπτριας περιοχής.

 Αποκατάσταση Μαστού με Αυτόλογους Ιστούς

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει το μεγάλο πλεονέκτημα, ότι η αποκατάσταση του μαστού εκτελείται με ιστούς από τον ίδιο οργανισμό της ασθενούς και επιπλέον η διατήρηση του δέρματος του, επιτρέπει τη δημιουργία ενός τελείως φυσικού μαστού.

Το μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτεί μεγάλο χειρουργικό χρόνο (10–12 ώρες), εξειδικευμένο προσωπικό, μεγάλο οικονομικό κόστος και την πιθανότητα της θρόμβωσης του αγγείου του αυτόλογου ιστού η οποία θα οδηγήσει σε μία επανεγχείρηση.

Ο μυϊκός ή ο μυοδερματικός κρημνός του πλατύ ραχιαίου μυός στην άμεση αποκατάσταση, είναι τεχνική που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης των αυτόλογων ιστών με τα πλεονεκτήματα των ενθεμάτων σιλικόνης. Επίσης μειώνει κατά πολύ το μετεγχειρητικό χρόνο νοσηλείας.

 Αποκατάσταση Μαστού με Αυτόλογους Ιστούς

Η τεχνική αυτή έχει άμεσο φυσικό αποτέλεσμα γιατί ο πλατύς ραχιαίος μυς μεταφέρεται από την πλάτη κάτωθεν του δέρματος, με διατήρηση του αιμοφόρου αγγείου και καλύπτει το κενό που έχει δημιουργηθεί απο τη μαστεκτομή. Συγχρόνως, η τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης κάτω από τον μυ προσδίδει την απαιτούμενη προβολή στον υπό δημιουργία μαστό. Η συγκεκριμένη επέμβαση διαρκεί 4–5 ώρες και έχει χρόνο νοσηλείας 2–3 ημέρες και πάρα πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών.

Σε τρίτο στάδιο, υπο τοπική νάρκωση, δημιουργείται η θηλή είτε με τη χρήση μοσχεύματος δέρματος και τοπικών κρημνών από τον νεοδημιουργηθέντα μαστό, είτε με τη μέθοδο της δερματοστιξίας (tattoo) καθώς και με συνδυασμό των ανωτέρω.

 

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 101
  • Τηλέφωνο: 2107474065
  • Fax: 2107473683
  • E-mail: info@vvenizelos.gr